Ενημέρωση φίλων για ό,τι παράγεται από τη μέλισσα, το σταφύλι και την ελιά, και όχι μόνο.

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Προσοχή στην ετικέτα!

Μια ετικέτα συσκευασίας Μελιού υποχρεούται από το νόμο να αναφέρει τα εξής:
 
Ονομασία πώλησης.
Περιγράφει την φυτική προέλευση πχ ανθέων, καστανιάς, πεύκου κλπ
 
Καθαρό Βάρος.
 
Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ....(έτος). Για το μέλι ο νομοθέτης ορίζει τα τρία χρόνια. Για παράδειγμα, για τα μέλια που θα παραχθούν φέτος (2015) στην ετικέτα πρέπει να αναφέρεται ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος του 2017.
 
Ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.
 
Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ε.Ε.
 
Τόπος παραγωγής ή προέλευσης.
Πρέπει να αναγράφεται η χώρα ή οι χώρες που έγινε η συγκομιδή.
Ετικέτα καθ΄ όλα νόμιμη, αλλά και "τροφή" για προβληματισμό 
Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω ΦΕΚ και ΚΤΠ
 
Αριθμ. Α2 –861/14.8.2013
Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς
Αθήνα, 14 /08/ 2013
Αρ. Πρωτ.: Α2 –861

(ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013)
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2. ΜΕΛΙ
Άρθρο 30 Επισήμανση
1. Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α και 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ' αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/ Β'/2012) απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο τυποποιητής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.
2. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσης.
Άρθρο 31 Διακίνηση - Διάθεση
1. Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο. Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Άρθρο 1, παράγραφος 2γ).
2. Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά στην χώρα ή στις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.
3. Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 (Α'173) επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων - Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις αποφάσεις του ΑΧΣ.
4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση και ειδικότερα για τη μη αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.
Άρθρο 32 Λοιπές υποχρεώσεις
1. Οι διακινητές μελιού από Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες
υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την παραλαβή ή τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
α. Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών.
β. Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού-παραλαβής από Ε.Ε.
γ. Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.
δ. Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού και όποια άλλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
2. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κ.Φ.Α.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν. Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής.
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΠ
ΑΡΘ 11 http://www.gcsl.gr/media/trofima/11.pdf 
 ΑΡΘ 11α http://www.gcsl.gr/media/trofima/11a-iss1.pdf

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 67 Μέλι
  http://www.gcsl.gr/media/trofima/67-iss2.pdf

ΦΕΚ Β 19/13-1-2012 για την απόφαση 183/2011 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
http://www.agrotypos.gr/images/stories/file/docmeli.pdf 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου